Jeugd en onderwijs

Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste van de wereld. Toch maakt één op de vijf jongeren gebruik van hulp, zorg of een behandeling. Gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk dat jongeren en ouders bij problemen snel en goed geholpen worden. Via de huisarts, school of via de door de gemeente georganiseerde toegang (zoals wijkteams, gebiedsteams) komt een kind bij een hulpverlener terecht. De gemeente zorgt ervoor dat passende hulp wordt geboden. De Jeugdwet regelt dit. Hieronder valt alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Eén hulpverlener

In plaats van met verschillende organisaties is er één hulpverlener die coördineert. Dit maakt het mogelijk om snel en effectief ondersteuning te bieden. Ouders zijn als eersten verantwoordelijk voor het gezond en veilig opgroeien van hun kinderen en worden ook aangesproken op die verantwoordelijkheid. De gemeente komt pas in beeld als dit niet vanzelf gaat. Gemeenten kunnen op basis van de specifieke situatie van een kind maatwerk leveren en verbinding leggen met zorg, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid.

Jeugdgezondheidszorg

Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De taken voor de jeugdgezondheidszorg laten ze vaak uitvoeren door de GGD (bijvoorbeeld voorlichting over gezondheid, opvoeding en ontwikkeling).

Onderwijs

Bij de taken van gemeenten rond onderwijs moet je denken aan de aanwezigheid van voldoende scholen voor openbaar onderwijs binnen de gemeente. En aan de financiering van de bouw en het onderhoud van schoolgebouwen. Gemeenten spelen verder een rol bij het voorkomen van schooluitval, via de leerplichtambtenaren die bij hen in dienst zijn. Gemeenten werken hierbij samen met onder andere scholen, bedrijfsleven en hulpverlening. Bovendien zorgen gemeenten voor extra begeleiding voor leerlingen die dat nodig hebben. Wist je bijvoorbeeld dat de leerplichtambtenaar in dienst is van de gemeente?

Passend onderwijs

Scholen hebben een zorgplicht. Kort gezegd, betekent dit dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten aanbieden. Dus ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

 

Kijk ook eens bij